Question

Vilka biverkningar ger Zyx?

Zyx är mycket vältolererat och ger inga vanliga biverkningar.

Mindre vanlig biverkning
(>1/1000, <1/100):

Fotosensibilitet (kraftig rodnad/hudreaktion vid solljus)

Sällsynt biverkning
(>1/10.000, <1/1000):

Brännande känsla i munnen och muntorrhet

Överkänslighetsreaktioner

Mycket sällsynt biverkning
(<1/10.000):

Laryngospasm (kramp i struphuvudets passage)

Angioödem (vätskefylld svullnad)