Question

Vilka interaktioner med andra läkemedel eller övriga interaktioner har setts?

Inga interaktionsstudier har utförts på människa. Den systemiska tillgängligheten är mycket låg. Endast ca 10% tas upp systemiskt. Därmed är risken för interaktioner med andra läkemedel liten.